Flyttefirma Sjælland vinder retssag over et Flyttefirma fra Servicebyen

Af vores hjemmeside var populær og godt besøgt af både kunder og konkurrenter har vi længe vidst, men af man lige frem har kopiret hele hjemmesidens tekst og bare har ændret firmanavn kom godt nok som en større overraskelse for os, efter brug af hjemmeside Copyscape.com som kan finde hjemmesider der bruger din tekst, fandt vi en masse flyttefirmaer i Danmark der har revet tekst ud af vores vores hjemmeside, en utrolig let måde af få en hjemmeside op af kører på, men fortæller meget op firmaets morale og måde af agere på og selvfølgelig utrolig ulovligt og her snakker vi ophavsretsloven.

Der var tale om Maximus transport fra Servicebyen

Der var tale om et flyttefirma fra tilbudsportalen Servicebyen som ellers står frem med en masse garantier for deres flyttefirmaer, nærmere Maximus transport der gennem af betale til Servicebyen kunne skaffe en masse besøgende til deres hjemmeside, der så kunne læse vores tekst og salgstaler men med deres eget navn. Vores Advokat gik efter 300.000 kr. og retten satte dommen til 200.000 kr. Hvor Maximus Transport ved Emil Duelund fra Østerbro blev dømt til af betale, dog kom der ingen betaling og firmaet/APS’et blev lukket en uges tid før fogedretten hvilken kun sætter yderligere undren til af disse mennesker er beskyttet af loven og hvilke flyttefirmaer der kører for Servicebyen.

Gør dig selv en tjeneste og tjek din hjemmesiden

Står du med samme tanker og måske tror nogen har stjålet tekst fra din hjemmeside, så brug copyscape.com det er gratis og nemt da du blot skal skrive dit URL og det er nok til af bygge en retssag på, vi har allerede efterfølgende fået fat i 2 mindre enkeltmandsvirksomheder der var privat eget og som har indgået forlig før retssag, så det er blevet en hel god forretning, men på en rystende måde og sjovt nok alle flyttefirmaer der er tilmeldt den ene flytteportal hjemmesiden efter den anden. Tilbage er vel af sige man kun kan undre sig og opfordre “folk” til af skrive deres eget indhold.

Hjælp til fremgangsmåde og paragraffer

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af en stævning der virker og hvilke paragraffer og hvilken opstilling der skal bruges til en vindersag så er her vores mod Maximus Transport, evt. spørgsmål er velkommen på mail.

STÆVNING

 SAGSØGER:Flyttefirma Sjælland(CVR-nr. 27 54 64 47)Fabriksparken 501 A2640 Hedehusene
 SAGSØGTE:Maximus Handel og Service ApS(CVR-nr. 32 14 70 11)Østerbrogade 56A, 2. tv.2100 København Ø

 

 

Som advokat for ovennævnte sagsøger indstævner jeg hermed ovennævnte sagsøgte til at give møde for Københavns Byret, Domhuset Nytorv 25, 1450 København K. Under sagen agter jeg at nedlægge følgende

PÅSTAND

 

Sagsøgte tilpligtes at betale sagsøgeren kr. [200.000[AJA1] ] med tillæg af sædvanlig procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

SAGSFREMSTILLING

  1. Indledning

Denne sag drejer sig om sagsøgtes uberettigede brug af sagsøgers hjemmesidetekst på sagsøgtes hjemmeside www.maximushandel.dk.

  1. Begivenhedsforløb

Sagsøger er et af Danmarks førende flyttefirma med mange års erfaring. Virksomheden yder en lang række services inden for flytning, som f.eks. privat- og erhvervsflytning, opbevaring, udlejning af flyttelifte m.v. Sagsøger er særligt kendetegnet ved virksomhedens høje serviceniveau, dets uddannede personale og firmaets specialudstyr, der giver mulighed for flytning af store og tunge genstande.

Den tekst, der fremgår af sagsøgers hjemmeside, er i 2011 udarbejdet af en af sagsøger antaget tekstforfatter i samarbejde med sagsøger.

Sagsøger har haft store markedsføringsomkostninger med etablering af sin hjemmeside, herunder særligt den tekst, der fremgår af hjemmesiden.

Sagsøger blev i juni 2012 opmærksom på, at den tekst, der fremgik af sagsøgtes hjemmeside www.maximushandel.dk, med meget få undtagelser, herunder bl.a. udskiftning af virksomhedsnavne og sletning af tekst, der er decideret fejlagtig i forhold til sagsøgte, var identisk med den tekst, der fremgår af sagsøgers hjemmeside, og som sagsøger har udfærdiget.

Domænenavnet maximushandel.dk blev købt af sagsøgte den 17. december 2010.

Det er utvivlsomt, at den tekst, som sagsøgte anvendte på sin hjemmeside indtil den 5. juni 2012, samt en del af den tekst, som sagsøgte fortsat anvender på sin hjemmeside, konstituerer en uberettiget brug af den tekst, som sagsøger har udarbejdet til brug for sin hjemmeside.

Dette er i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Det er en skærpende omstændighed, at de to virksomheder er direkte konkurrenter med udbud af de samme tjenesteydelser på det samme marked.

Jeg vedlægger som bilag 1 kopi af brev af 5. juni 2012 med bilag 1-3 fra sagsøgers advokat til sagsøgte med anmodning om at slette den tekst fra sagsøgtes hjemmeside, som var en kopi af sagsøgers hjemmesidetekst.  Ved en sammenligning af bilag 1 og bilag 2 til brevet af 5. juni 2012, er det tydeligt, at der er tale om en nøjagtig kopi af langt størstedelen af sagsøgers hjemmesidetekst. Af bilag 3 til brevet af 5. juni 2012 til sagsøgte fremgår desuden en sammenligning af de to hjemmesider med tydelig fed fremhævning af et eksempel på den tekst, der var ens på de to sider. Teksten på samtlige undersider på sagsøgtes hjemmeside var ligeledes kopieret fra sagsøgers hjemmeside, ligesom konkrete specielle begreber, som sagsøger typisk bruger, gik igen i sagsøgtes hjemmesidetekst.

Sagsøgte reagerede herpå ved e-mail af 5. juni 2012 med oplysning om, at sagsøgte straks skulle slette teksten. E-mailen vedlægges som bilag 2.

 

Sagsøger kunne efterfølgende konstatere, at sagsøgte fortsat anvendte tekst, der var identisk med sagsøgers hjemmesidetekst, for så vidt angår en lang række af undersiderne på sagsøgtes hjemmeside. Sagsøger skrev på den baggrund den 25. juni 2012 en e-mail til sagsøgte herom med krav om, at den resterende tekst blev taget ned og med anmodning om, at sagsøgte fremlagde oplysninger om omsætningstal, perioden for brug af hjemmesideteksten m.v. Samtidig forbeholdt sagsøger sig retten til at rejse et eventuelt krav mod sagsøgte som følge af den uberettigede brug af teksten. E-mailen af 25. juni 2012 fremlægges som bilag 3.

 

Sagsøgte svarede herpå ved e-mail af 26. juni 2012, som vedlægges som bilag 4. Sagsøger oplyser i e-mailen bl.a., at der ikke har været mange flytninger siden 19. marts 2012, hvor brugen af sagsøgers hjemmesidetekst ifølge sagsøgte startede, da næsten alle medarbejdere med tilknytning til sagsøgtes flyttevirksomhed var blevet afskediget som følge af nedgang i antallet af flytteopgaver. Sagsøger fremlagde dog ikke oplysninger om eller dokumentation på omsætningen i perioden.

 

Sagsøger kunne igen konstatere, at der fortsat er tekst på sagsøgtes hjemmeside, der er kopieret fra sagsøgers hjemmesidetekst. På den baggrund skrev sagsøger den 5. juli 2012 til sagsøgte (fremlagt som bilag 5) med anmodning om straks at slette det resterende. Samtidig fremsatte sagsøger krav om betaling af kr. 200.000 i erstatning/vederlag/ godtgørelse for den uberettigede brug af sagsøgers tekst, samt kr. 25.000 til dækning af sagsøgers advokatomkostninger.

 

Sagsøgte svarede herpå ved e-mail af 5. juli 2012 (bilag 6). I e-mailen oplyste sagsøgte, at samtlige økonomiske krav afvises, hvorfor nærværende stævning er nødvendiggjort.

 

ANBRINGENDER

Til støtte for de nedlagte påstande gøres følgende anbringender gældende:

 

1)     Sagsøgte har anvendt tekst udarbejdet af sagsøger på sin hjemmeside www.maximushandel.dk uden sagsøgers samtykke.

 

2)    Sagsøgte har ved e-mail af 5. juni 2012 til sagsøger erkendt at have anvendt tekst, der er identisk med sagsøgers hjemmesidetekst.

 

3)    Den uberettigede brug af sagsøgers hjemmesidetekst er i strid med reglerne i markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

 

4)    Den uberettigede brug har medført en dårligere placering for sagsøger i søgeresultaterne på de gængse internetsøgemaskiner og har dermed medført en nedgang i sagsøgers omsætning i den periode, hvor sagsøgte uberettiget har anvendt sagsøgers hjemmesidetekst.

 

5)    Den uberettigede brug har medført en bedre placering for sagsøgte i søgeresultaterne på de gængse internetsøgemaskiner og har dermed medført en uberettiget vinding for sagsøgte i den periode, hvor sagsøgte uberettiget har anvendt sagsøgers hjemmesidetekst.

PROVOKATIONER

1)     Sagsøgte opfordres til at oplyse og fremlægge dokumentation for, hvor længe sagsøgte har anvendt den af sagsøger udarbejdede hjemmesidetekst på sagsøgtes hjemmeside www.maximushandel.dk.

 

2)    Sagsøgte opfordres til at fremlægge dokumentation på, hvilken hjemmesidetekst, sagsøgte anvendte på sin hjemmeside www.maximushandel.dk forud for det tidspunkt, hvor sagsøgte begyndte at anvende sagsøgers tekst.

 

3)    Sagsøgte opfordres til at oplyse og fremlægge dokumentation for, hvor stor sagsøgtes omsætning har været i den periode, hvor sagsøgte har anvendt sagsøgers hjemmesidetekst.

 

4)    Sagsøgte opfordres til at oplyse og fremlægge dokumentation for, hvor stor sagsøgtes gennemsnitlige månedlige omsætning var i et år op til den dato, hvor sagsøgte begyndte at anvende sagsøgers tekst.

 

5)    Sagsøgte opfordres til at oplyse og fremlægge dokumentation på, hvor længe sagsøgte har været medlem af serviceportalen www.servicebyen.dk.

 

6)    Sagsøgte opfordres til at oplyse og fremlægge dokumentation for, hvor mange handler, sagsøgte har opnået gennem sin tilknytning til hjemmesiden www.servicebyen.dk.

 

 

FORSLAG TIL SAGENS BEHANDLING

 

Sagsøger mener ikke, at det er relevant, at der ved sagens afgørelse skal deltage flere dommere, at der ved hovedforhandlingen skal deltage sagkyndige dommere eller at der skal ske henvisning af sagen, jf. retsplejeloven, § 12, stk. 3, §§ 20, 226 og 227.

ViDNER

Sagsøger agter at føre følgende vidne:

 

–       Evt. direktøren for Servicebyen.dk.

PROCESSUELLE MEDDELELSER OG FORKYNDELSER

Processuelle meddelelser og forkyndelser, der efter loven skal tilgå sagsøger, kan i denne sag fremsendes til/ske over for advokat Anne Jacobsen, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup.

MOMS

Sagsøger er momsregistreret.

DOKUMENTER

Bilag 1:    Brev af 5. juni 2012 fra sagsøger til sagsøgte

Bilag 2:   E-mail af 5. juni 2012 fra sagsøgte til sagsøger

Bilag 3:   E-mail af 25. juni 2012 fra sagsøger til sagsøgte

Bilag 4:   E-mail af 26. juni 2012 fra sagsøgte til sagsøger

Bilag 5:   E-mail af 5. juli 2012 fra sagsøger til sagsøgte

Bilag 6:   E-mail af 5. juli 2012 fra sagsøgte til sagsøger

 

 

 

Under henvisning til ovenstående indkaldes sagsøgte herved til efter rettens nærmere anvisning at give møde for Københavns Byret, hvor sagsøgte skal afgive svar i sagen samt fremlægge de dokumenter, som sagsøgte påberåber sig.

 

 

 

 

Hellerup, den 7. august 2012

Horten

 

 

Anne Jacobsen


Vær opmærksom på, at der beregnes retsafgift i forhold til sagnes påstand, som skal betales til retten, når sagen anlægges. Såfremt vi fremsætter krav om betaling af kr. 200.000, vil retsafgiften være på kr. 2.550.