Her kan du læse om vores Forsikring & Regler

Flyttefirma Sjælland er totalforsikret dette gælder både mandskab, møbelgods og flyttebiler. For erstatningspligtig skade, sket under færdselsloven, gælder den lovpligtige motoransvarsforsikring. For erstatningspligtig skade, der ikke hører under færdselsloven, har Flyttefirma Sjælland tegnet en særlig fragtfører ansvarsforsikring, som sikrer godset ud over de i CMR konventionen gældende regler.

Forsikringerne er tegnet gennem Codan.

Møbelgods:

kr. 400.000 pr. tons lasteevne, min. kr. 1.000.000 og maks kr. 3.200.000 pr. transport. Supplerende forsikringer kan tegnes.

Erhvervsansvar:

Max. kr. 2.000.000 pr. skade. Supplerende forsikringer kan tegnes.

Antikviteter, kunstgenstande og lignende:

Max. kr. 10.000 pr. kolli. Supplerende forsikringer kan tegnes.

Vin, tobak og spiritus: 

Max. dækning på kr. 10.000,- pr. transport, derudover dækker kundens egen godsforsikring.

Forsikringen dækker ikke skade på eller tab af ædle metaller, penge, værdipapirer, dokumenter, juveler, ædelstene og andre kostbarheder. Supplerende forsikringer kan tegnes.

Forsikring – International transport
Internationale transporter udføres i henhold til CMR-konventionen og DMF’s gældende betingelser.

Fragtføreransvar

1 Hvem er dækket

1.1 Forsikringstager

Sikrede er den på policen anførte forsikringstager i egenskab af fragtfører for gods, der befordres med det i policen nævnte køretøj.

1.2 Ansatte

I forbindelse med udførelse af befordringen er personer i sikredes tjeneste ligeledes sikret.

1.3 Andre

Andre end ovennævnte er kun dækket såfremt der er truffet aftale med Codan.

2 Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker i det samme geografiske område, der gælder for køretøjet jf. policen.

3 Hvad er dækket

3.1 Internationale transporter

For internationale vejtransporter dækkes sikredes ansvar i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 47 af 10. Marts 1965, med senere ændringer, om fragtaftaler ved internationale vejtransporter (herefter benævnt CMRloven).

3.2 Nationale transporter

For nationale vejtransporter i *Danmark, dækkes ansvaret efter dansk rets almindelige regler om fragtførerens ansvar for skader indtruffet i *Danmark.

4 Hvornår dækker forsikringen

Forsikringen dækker fra det øjeblik godset overgives fragtføreren til transport, og ophører i det øjeblik, godset stilles til modtagerens disposition på bestemmelsesstedet.

5 Hvilke genstande er omfattet

Det fremgår tegnet forsikring for møbelgods. Der vil være specielle summer og selvrisici for disse typer af gods, og de vil være benævnt på policen som det ses nedenfor.

Godstype 1

*  Vin og spiritus

*  Mobiltelefoner

*  Tablets og computer

*  Radio- og TV udstyr

Godstype 2

*  Tobak

Godstype 3

*  Malerier

*  Kunstgenstande

*  Antikviteter

Godstype 4

*  Levende dyr

6 Hvad er ikke dækket Forsikringen dækker ikke ansvar for:

6.05  Fjernsyn der ikke er i original emballage.

6.1  skade på eller tab af ædle metaller (f.eks. platin, guld og sølv), penge, værdipapirer, dokumenter af enhver art, juveler, ædelstene og andre kostbarheder.

6.2  skade der er en følge af godsets utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, skade ved indre fordærv, smeltning, varme, normalt svind, rust, mug, skimmel, luftens – eller vejrligets – påvirkning, temperaturforandringer eller lignende skader.

6.3  tab af eller skade på dyr, som ikke er transporteret i overensstemmelse med gældende regler for transport af levende dyr.

6.4  skade, hvis de til transporten nødvendige tilladelser ikke forligger, eller hvis myndighedernes foreskrevne 21 køreruter eller påbud ikke overholdes. 

Såfremt det godtgøres at der ikke er årsagssammenhæng mellem

disse bestemmelsers tilsidesættelse og skaden, dækkes

skaden dog alligevel.

6.5  skade på materiel, der indgår som en bestanddel af

køretøjet.

6.6  opfyldelse af aftaler, hvorefter forsikringstageren

har påtaget sig et videregående ansvar end det, der er

omhandlet i punkt 3.

6.7  skader, eller udbredelse af skader, der direkte eller

indirekte er forårsaget af eller står i forbindelse med:

*  Jordskælv eller andre naturforstyrrelser

*  Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser,

borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder

*  Atomkernereaktioner for eksempel kernespaltning

(fission), kernesammensmeltning (fusion) og

radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder

i krigstid eller fredstid.

6.8  skade ved *tyveri såfremt tyveriet sker fra uaflukket

eller uaflåst køretøj.

6.9  skade ved *tyveri fra køretøj forsynet med

presenning, der ikke er forsvarligt fastgjort til ladet.

6.10  skade ved *tyveri hvor godset ikke er behørigt

sikret mod *tyveri.

6.11  befordring af *tyvetækkelige varer, når køretøjet

henstår på offentlig gade eller vej, åben plads, port eller

gård, på hverdage i tiden fra kl 20.00 til kl 8.00 og på

søn- og helligdage hele døgnet.

6.12  skade forvoldt med forsæt, ved grov uagtsomhed

eller under selvforskyldt beruselse.

6.13  skade der er indtrådt medens køretøjet blev ført af

en person, der ikke havde lovbefalet kørekort.

6.14  skade der skyldes, at køretøjet var behæftet med

sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte det.

Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren, vil

punkt 6.12 til og med 6.14 ikke blive gjort gældende,

med mindre forsikringstageren vidste eller burde have

vidst at ovennævnte omstændigheder forelå.

7 Hvorledes opgøres erstatningen

7.1 Bortkomst

Erstatning for hel eller delvis bortkomst af godset

beregnes efter godsets værdi på stedet og tidspunktet

for overtagelse af godset til befordring. Værdien

bestemmes efter fakturaprisen for varerne, eller i mangel

heraf efter genanskaffelsesværdien for gods art og

godhed.

Godset betragtes som bortkommet, hvis det ikke er

afleveret inden 30 dage efter udløbet af den aftalte

afleveringsfrist, eller hvor ingen frist er aftalt, inden 60

dage efter, at fragtføreren overtog godset.

7.2 Beskadigelse

Ved beskadigelse af varerne erstattes værdiforringelsen,

beregnet på grundlag af den ovennævnte fastsatte værdi

af godset.

8 Forsikringssum og selvrisiko

8.1 National transport

For national transport dækker forsikringen op til det

beløb der fremgår af policen.

Hvis der af policen ikke fremgår en forsikringssum gælder

følgende: Forsikringssummen udregnes som et beløb

svarende til 8,33 SDR pr. kg gods, som myndighederne

har godkendt det forsikrede køretøj til at befordre.

Forsikringssummen svarer dog minimum til 4.000 kg

lasteevne.

8.2 International transport

For international transport dækker forsikringen i

overensstemmelse med reglerne i CMR loven.

Erstatningen pr. skadebegivenhed kan dog ikke overstige

den maksimale forsikringssum der fremgår af policen.

Transport af flyttegods, og andre genstande der ikke er

omfattet af CMR loven, behandles dog efter reglerne for

national transport jf . punkt 8.1.

8.3 Omkostninger

Omkostninger i forbindelse med erstatningsafgørelsen,

der er godkendt af Codan, er dækket udover

forsikringssummen.

Scroll to Top